Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Ikaapat na Patakaran Sa Paghawak

Narito ang ika-apat na Patakaran sa Paghawak;

4.  Huwag mag tago ng sikreto tungkol sa hindi ligtas na paghawak sa iyo. Ipaalala natin sa ating mga anak na HINDI NILA KASALANAN kung may isang tao na gustong sirain o labagin ang patakaran sa paghawak