Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Natatakot

Sa mga magulang at tagapag alaga, kasama ng inyong anak, alamin natin ngayon paano nila pinapakita na sila ay NATATAKOT. Alamin din natin ano ang mga bagay na nagbibigay takot aa kanila at ang mga tao na nagbibigay takot sa kanila